Tổng đài CSKH : 1900 234 536

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Hiệu lực từ ngày 11 tháng 11 năm 2021
Thông báo Bảo Mật này và (các) Phụ lục kèm theo ( sau đây gọi chung là “Thông báo”) mô tả cách thức Công Ty Đầu Tư G-Holdings, và các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức, pháp nhân cùng chịu chung sự kiểm soát (sau đây gọi chung là “Gaapnow”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng Ứng Dụng Di động và Websites của Gaapnow (sau đây được gọi chung là “Ứng Dụng” và “Websites”), sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác trên toàn cầu (gọi chung là “Dịch Vụ”).
Thông báo này áp dụng cho tất cả các khách hàng, nhà cung cấp, đối tác (như nhà môi giới, thẩm định và công chứng), nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ (sau đây được gọi chung là “bạn”, “của bạn”)
“Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, xe và thông tin bảo hiểm, thông tin việc làm và thông tin tài chính.

I.    Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân
Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây. Chúng tôi cũng có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập với những Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi đang sở hữu. Nếu bạn có hoặc là một bên tham gia nhiều mối quan hệ với chúng tôi (ví dụ nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi xuyên suốt nhiều ngành kinh doanh khác nhau, hoặc nếu bạn vừa là đối tác môi giới/ đối tác thẩm định, công chứng và cũng là khách hàng trên ứng dụng của chúng tôi hoặc trên các ngành kinh doanh khác của chúng tôi), chúng tôi sẽ liên kết Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập xuyên suốt các khả năng đa dạng của bạn để tạo điều kiện cho bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cho các Mục đích được mô tả bên dưới.
Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi
Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chúng tôi khi:
 • Hoàn tất hồ sơ người dùng hoặc mẫu đăng ký (như tên của bạn, thông tin liên lạc và thông tin nhận dạng khác khi cần thiết);
 • Cung cấp thông tin để đánh giá việc bạn có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ như là một đối tác của Gaapnow
 • Tương tác với các trang truyền thông xã hội của chúng tôi (như số ID tài khoản truyền thông xã hội của bạn, ảnh đại diện và bất kì dữ liệu công khai nào khác);
 • Tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (như các tranh ảnh, tệp tin âm thanh hoặc video mà bạn có thể gửi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn);
 • Xác minh danh tính của bạn thông qua các phương tiện khác nhau (như đăng nhập phương tiện truyền thông xã hội, gửi hình ảnh selfie hoặc thông tin thẻ thanh toán được xác minh một cách độc lập);
 • Điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát (như tuổi, giới tính của bạn, và thông tin khác mà bạn có thể tình nguyện như tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và thông tin thu nhập của bạn);
Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng hoặc khi cần thiết để ký kết hợp đồng. Việc không thực hiện cung cấp Dữ liệu Cá nhân yêu cầu này, trong trường hợp yêu cầu như vậy, có thể cấu thành việc không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng hoặc không thể ký kết hợp đồng với bạn, tùy theo từng trường hợp.
Đối với các mục đích như để phát hiện và ngăn chặn gian lận, chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn khi không có sự đồng thuận, bằng cách dựa trên ngoại lệ về Quyền lợi Hợp pháp.

Khi dịch vụ của chúng tôi được sử dụng
Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Ứng Dụng, Websites, Dịch Vụ. Một số ví dụ như:
 • Vị trí của bạn
 • Phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;
 • Thông tin giao dịch (như phương thức thanh toán);
 • Thông tin về cách bạn tương tác với Ứng dụng, Website hoặc Dịch vụ của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
 • Thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và nhận dạng quảng cáo, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cung cấp chỉ dẫn về thay đổi thiết bị hoặc ứng dụng);
 • Dữ liệu cá nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng tính năng giao tiếp trong ứng dụng của chúng tôi; và
 • Dữ liệu cá nhân có thể được ghi lại thông qua tương tác của bạn với chúng tôi
Từ các nguồn khác
Khi chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên của bạn, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác khi cần, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến cho chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành. Những nguồn này bao gồm:
 • Từ các chương trình giới thiệu;
 • Từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán;
 • Nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;
 • Trung tâm tín dụng, các đại lý chấm điểm tín dụng thay thế tương đương, và bất kỳ tổ chức báo cáo tín dụng khác;
 • Nguồn dữ liệu công khai có sẵn;
 • Nguồn dữ liệu chính phủ;
 • Khi người dùng của chúng tôi thêm bạn làm người liên lạc khẩn cấp;
 • Khi bạn sử dụng trò chuyện trong ứng dụng; và
 • Nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác.
Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm
Một số Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập là nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên. Điều này bao gồm Dữ liệu Cá nhân liên quan đến chủng tộc của bạn, thông tin số CMND/ số thẻ căn cước công dân, niềm tin tôn giáo, thông tin lý lịch (bao gồm hồ sơ tài chính và lý lịch tư pháp, khi được phép hợp pháp), dữ liệu sức khỏe, khuyết tật, tình trạng hôn nhân và dữ liệu sinh trắc học, nếu phù hợp. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này với sự đồng thuận của bạn và / hoặc tuân thủ nghiêm ngặt các luật áp dụng hiện hành.

Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên
Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên đặt dưới sự chăm sóc của bạn gởi Dữ Liệu Cá Nhân cho Gaapnow. Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho Gaapnow, bạn theo đó chấp thuận việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên, chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc theo Thông báo này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ vị thành niên do mình giám hộ hợp pháp.

Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của một người khác cho chúng tôi
Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác (như vợ/ chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè) cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể thêm họ như người liên hệ khẩn cấp của bạn hoặc khi bạn sử dụng trò chuyện trong ứng dụng. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của họ, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã có được sự chấp thuận của họ để Dữ Liệu Cá Nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như quy định trong Thông báo này.

IISử dụng Dữ Liệu Cá Nhân
Gaapnow có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích sau (“Mục Đích”).

Cung cấp dịch vụ và các tính năng
Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Ứng dụng, Websites và Dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:
 • Cung cấp cho bạn Dịch Vụ xuyên suốt các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi;
 • Tương tác bạn để cung cấp Dịch Vụ;
 • Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;
 • Tiến hành kiểm tra thẩm định và đánh giá/ phân tích rủi ro;
 • Xác minh danh tính của bạn;
 • Xác minh tuổi của bạn (khi cần thiết);
 • Xác nhận giao dịch của bạn và thực hiện các khoản thanh toán;
 • Đề xuất, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
 • Theo dõi quá trình giao dịch của bạn và phát hiện các sự thay đổi chuyến đi bất thường;
 • Kích hoạt các tính năng cá nhân hóa Ứng Dụng của bạn, chẳng hạn như danh sách các địa điểm yêu thích và các địa điểm trước đó;
 • Làm cho trải nghiệm của bạn trở nên liền mạch hơn, như tự động điền thông tin đăng ký của bạn (như tên hoặc số điện thoại của bạn) từ Dịch vụ này sang Dịch vụ khác hoặc khi bạn tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi;
 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch Vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;
 • Xử lý và quản lý phần thưởng của bạn;
 • Cho phép liên lạc giữa những người dùng của chúng tôi;
 • Xử lý, quản lý hoặc xác minh tính đủ điều kiện của bạn cho hoặc áp dụng về các chương trình khuyến mãi, phần thưởng và những đăng ký với Gaapnow;
 • Cho phép các đối tác của chúng tôi quản lý và phân bổ nguồn lực; và
 • Để thực hiện các dịch vụ cho bạn với tư cách là một Bên Xử lý Dữ liệu, theo như bạn đã đồng thuận với Bên Kiểm soát Dữ liệu (ví dụ tổ chức bạn đã sử dụng dịch vụ từ đó, và Gaapnow đang cung cấp những dịch vụ đó thay mặt cho ai) để các dịch vụ đó được triển khai.
An toàn và bảo mật
Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các Dịch vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều này bao gồm:
 • Sàng lọc đối tác trước khi cho phép họ cung cấp/sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;
 • Xác định hành vi vi phạm quy định về điều khoản sử dụng của Gaapnow
 • Xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào Gaapnow;
 • Sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ Liệu Cá Nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;
 • Giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách của chúng tôi
 • Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.
Hỗ trợ khách hàng
Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:
 • Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
 • Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
 • Trả lời các câu hỏi, ý kiến ​​và phản hồi; và
 • Thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.
Nghiên cứu phát triển và bảo mật
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các Dịch vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm.

Mục đích pháp lý
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân không có sự đồng thuận, bằng cách dựa trên ngoại lệ về Quyền lợi Hợp pháp cho các mục đích như phát hiện và ngăn chặn gian lận.
Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.
Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:
 • Tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định khác;
 • Thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và
 • Bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.
Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi một công ty khác.

Tiếp Thị và Quảng Bá
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để tiếp thị cho Gaapnow và các nhà tài trợ đối tác Gaapnow, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Ví dụ, chúng tôi có thể:
 • Gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; và
 • Thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi;
Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, thông báo tay và qua email.
Nếu bạn muốn hủy đăng ký xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tiếp thị và khuyến mại, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn của mình trong phần cài đặt Ứng Dụng.

III. Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân
Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này bao gồm:

Với bên thứ ba
Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên sau:
 • Nếu bạn là người sử dụng của gaapnow, chúng tôi có thể chia sẻ vị trí và/ hoặc tên của bạn với các bên thứ ba khi bạn sử dụng tính năng được cung cấp trên Gaapnow
 • Nếu bạn là nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác, chúng tôi có thể dựa trên lợi ích hợp pháp để thông tin về địa chỉ, dịch vụ, hoặc dữ liệu cá nhân khác của bạn cho người dùng
Với các đối tác Gaapnow theo yêu cầu của bạn
Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác Gaapnow hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác Gaapnow cung cấp, Gaapnow có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các đối tác đó. Các đối tác của chúng tôi bao gồm các đối tác tích hợp với Ứng Dụng của chúng tôi hoặc Ứng Dụng của chúng tôi tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ môi giới, thẩm định, công chứng hoặc các đối tác kinh doanh mà Gaapnow hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác.

Với các công ty con và chi nhánh
Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị và chi nhánh được kiểm soát chung.

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Gaapnow
Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao gồm:
 • Bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;
 • Bộ phận thu hồi nợ;
 • Trung tâm tín dụng, các đại lý chấm điểm tín dụng thay thế tương đương và các tổ chức báo cáo tín dụng khác;
 • Kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;
 • Nhà cung cấp lưu trữ đám mây;
 • Đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;
 • Nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
 • Các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Gaapnow hoặc thay mặt Gaapnow;
 • Đối tác bảo hiểm và tài chính;
 • Các trung gian bên thứ ba có liên quan đến khoản đầu tư được quản lý của các quỹ, như bên môi giới, bên quản lý tài sản và bên giám sát;
 • Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ xác minh danh tính.
Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ
Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác. Việc này có thể được thực hiện để hoàn thành mục đích pháp lý (đã đề cập ở trên), hoặc bất kì trường hợp nào sau đây:
 1. Khi nó là cần thiết để phản ứng với một tình huống khẩn cấp mà đe doạ tính mạng, sức khoẻ hoặc sự an toàn của một thực thể; hoặc
 2. Khi nó là cần thiết trong lợi ích công cộng (ví dụ: trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng, cho mục đích truy dấu sự tiếp xúc và bảo vệ cộng đồng của chúng ta).
IV.    Lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân
Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các Mục đích được nêu trong Thông báo này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu trữ lâu hơn. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc Mục Đích, hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xoá, tiêu huỷ, ẩn danh hoặc ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Thông báo này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận, phù hợp với các yêu cầu của luật áp dụng hiện hành.

V.  Chuyển giao quốc tế Dữ Liệu Cá Nhân
Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển từ quốc gia, tiểu bang và thành phố (“Quốc Gia Sở Tại”), nơi bạn có mặt trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi đến một quốc gia, tiểu bang và thành phố khác (“Quốc Gia Thay Thế”).
Khi chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn từ Quốc gia Sở tại đến Quốc gia Thay thế, chúng tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm có cơ sở hợp pháp để chuyển Dữ liệu Cá nhân và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp để đảm bảo đầy đủ mức độ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng bên nhận ở Quốc gia Thay thế có nghĩa vụ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo tiêu chuẩn bảo vệ tương đương với sự bảo vệ theo luật áp dụng hiện hành.
Cơ sở hợp pháp của chúng tôi sẽ là hoặc sự đồng thuận (ví dụ chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng thuận của bạn để chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn từ Quốc gia Sở tại đến Quốc gia Thay thế vào thời điểm bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân) hoặc một trong những biện pháp bảo vệ được pháp luật cho phép.

VI. COOKIES và quảng cáo trên các nền tảng bên thứ ba   
Gaapnow và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, web tag, 3web script, các dữ liệu chia sẻ địa phương như HTML5, công cụ định danh quảng cáo và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Trang Web và Ứng Dụng của bạn. Tùy thuộc vào loại điện thoại và phần mềm điều hành mà bạn đang sử dụng, bạn có thể được cấp tùy chọn để vô hiệu hóa việc sử dụng nhận dạng di động của chúng tôi (chẳng hạn như IDFA của Apple). Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể truyền tải Dữ Liệu Cá Nhân về bạn và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào, và ngày giờ sử dụng của bạn.  Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể.
Gaapnow có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên Websites và Ứng Dụng để thu thập cùng loại Dữ Liệu Cá Nhân cho cùng mục đích mà Gaapnow tự làm. Các bên thứ ba có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân họ thu thập với Dữ Liệu Cá Nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.
Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân không thể nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm mật mã của số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo trên các nền tảng bên thứ ba.
Vô hiệu hóa việc thu thập cookies trên các trang web của chúng tôi
Bạn có thể hủy kích hoạt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của mình để tắt, chặn hoặc hủy kích hoạt cookies, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn.
Tắt hiển thị Quảng cáo được nhắm mục tiêu thông qua Ứng dụng của chúng tôi
Bạn có thể giới hạn việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để hiển thị các quảng cáo có thể liên quan đến bạn, bằng cách điều chỉnh tùy chọn chia sẻ một số Dữ liệu cá nhân này thông qua Ứng dụng Gaapnow của chúng tôi (Cài đặt> Quyền riêng tư> Quảng cáo). Bạn vẫn sẽ thấy các quảng cáo không nhắm mục tiêu.

VII.  Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp về mặt tổ chức, kỹ thuật và pháp lý phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Các biện pháp này có thể bao gồm ngăn chặn tổn thất dữ liệu, hay ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiếp cận dữ liệu trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân ở nhân viên trên cơ sở cần biết. Chỉ những người được ủy quyền mới được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

VIII. Quyền của bạn đối với Dữ Liệu Cá nhân
Theo luật áp dụng và quy định hiện hành, bạn có thể được quyền:
 • Hỏi chúng tôi về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm để được cung cấp một bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • Yêu cầu chỉnh sửa và / hoặc (trong một số trường hợp) xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • Trong một số trường hợp, yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc phản đối việc xử lý đó;  
 • Rút lại sự đồng thuận của bạn về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn (khi chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng thuận của bạn);    
 • Yêu cầu nhận hoặc truyền cho một tổ chức khác, dưới dạng máy có thể đọc được, Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi chúng tôi đang sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng thuận hoặc thực hiện một hợp đồng; và
 • Khiếu nại với cơ quan chức năng giám sát có liên quan nếu quyền riêng tư của bạn bị vi phạm, hoặc nếu bạn phải chịu hậu quả của việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn bất hợp pháp.
Khi bạn được cung cấp tùy chọn chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với chúng tôi, bạn luôn có thể chọn không làm như vậy. Nếu chúng tôi đã yêu cầu bạn đồng thuận xử lý và sau đó bạn chọn rút lại, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn đó theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
Tuy nhiên, chọn không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với chúng tôi hoặc rút lại sự đồng thuận của bạn để chúng tôi sử dụng nó có thể có nghĩa là chúng tôi không thể thực hiện các hành động cần thiết để đạt được mục đích xử lý được mô tả trong Phần II (Sử dụng Dữ liệu Cá nhân) hoặc rằng bạn không thể sử dụng Dịch vụ. Sau khi bạn chọn rút lại sự đồng thuận của mình, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật khác hiện hành.
Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu thực hiện các quyền của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua chi tiết liên hệ của chúng tôi được nêu trong Phần X (Cách liên hệ với chúng tôi) bên dưới.
Chúng tôi sẽ sàng lọc và xác minh tất cả các yêu cầu trước. Để xác minh thẩm quyền thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ để chứng thực yêu cầu.
Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu của bạn trong thời hạn được quy định bởi pháp luật.

IX. Sửa đổi và cập nhật  
Gaapnow có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua Ứng Dụng và/ hoặc các phương tiện thích hợp khác. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web https://www.Gaapnow.com.  Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Chính sách Bảo mật trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, trang web hoặc Dịch Vụ, mua sản phẩm từ Gaapnow hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với Gaapnow sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

Tin đăng tương tự
Cho thuê khách sạn view đẹp tại Phường 4 Đà Lạt
Sang quán nha hang karaoke đường Bình Long, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Cho thuê khách sạn mặt tiền Nam Kì Khởi Nghĩa Đà Lạt 20 phòng
Cho thuê villa khách sạn cao cấp tại Dã Tượng Phường 5 Đà Lạt
Sang quán nha hang karaoke đường Bình Long, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
CHÍNH CHỦ CẦN CHO THUÊ NHÀ HÀNG QUẬN HOÀN KIẾM
Cho thuê khách sạn gần Hồ Xuân Hương Đà Lạt đầy đủ giấy phép
Sweet Memories Villa Hội an cho thuê, địa chỉ đường Cao Hồng Lãnh, gần khu chợ đêm, Chùa cầu, Hội