Tổng đài CSKH : 1900 234 536

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ HỢP TÁC

1. Giới thiệu
1.1. Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng cho bạn. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của Gaapnow (như được định nghĩa dưới đây) tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Hợp Đồng”) giữa bạn và Gaapnow. Hợp Đồng áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch Vụ được cung cấp bởi Gaapnow. Nếu bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng nền tảng hoặc Dịch Vụ.
1.2. Gaapnow có thể điều chỉnh các điều khoản trong Hợp Đồng này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua nền tảng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web https://www.gaapnow.com/. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.
1.3. Nếu bạn sử dụng Dịch Vụ ở một quốc gia không phải là quốc gia nơi bạn đã đăng ký nền tảng (“Quốc Gia Thay Thế”), bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng hiện hành ở Quốc Gia Thay Thế. Trường hợp bạn không đồng ý hoặc không chấp nhận các điểm điều chỉnh, bổ sung đó, vui lòng hủy tài khoản hoặc xóa nền tảng trên thiết bị di động của bạn.
1.4. GAAPNOW là một nền tảng Công nghệ thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư G-Holdings, nền tảng cho người dùng sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi người dùng khác hoặc các nhà cung cấp bên thứ bà hoặc đối tác. Vai trò của GAAPNOW là liên kết người dùng với các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác
Vai trò của Gaapnow là liên kết người dùng với các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác. Gaapnow không chịu trách nhiệm đối với các hành động và/hoặc thiếu sót của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác nào, các trách nhiệm pháp lý liên quan đến dịch vụ phải do nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác chịu. Nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác không phải đại lý, người lao động hay nhân viên của Gaapnow và các giải pháp được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác không được xem là được cung cấp bởi Gaapnow. 

2. Các định nghĩa
Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các từ sau sẽ có nghĩa như được mô tả dưới đây:
2.1. “Nền tảng” nghĩa là giải pháp được Gaapnow cung cấp để Người Dùng và Các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác sử dụng bao gồm website https://gaapnow.com hoặc ứng dụng di động Gaapnow.
2.2. “Gaapnow” nghĩa là: Nền tảng công nghệ Gaapnow thuộc quyền sở hữu của công ty cổ phần đầu tư G-Holdings.
2.3 “Đối tác” nghĩa là các cá nhân hoặc tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ trên nền tảng
2.4. “Các Chính Sách Gaapnow” nghĩa là:
2.4.1. Chính sách bảo mật;
2.4.2. Tất cả các biểu mẫu, chính sách, thông báo, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc các thỏa thuận do bạn cung cấp hoặc ký kết theo thời gian.
2.5. “Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó bạn có thể được nhận dạng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin xe và bảo hiểm;
2.6. “Chính Sách Bảo Mật” nghĩa là chính sách bảo mật của chúng tôi có thể  được sửa đổi theo thời gian;
2.7 Website nghĩa là https://gaapnow.com
2.8. “Dịch Vụ” nghĩa là việc liên kết Người Dùng với nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác thông qua nền tảng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm;
2.9. “Phần Mềm” nghĩa là bất kỳ phần mềm nào liên kết với nền tảng được cung cấp để tải xuống và cài đặt bởi Gaapnow;
2.10. “nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác” nghĩa là các bên thứ ba độc lập cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ, bao gồm đối tác tài xế, đối tác giao hàng và Đối tác bên thứ ba;
2.11. “Người Dùng” nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Website, nền tảng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm
2.12.  “Phí Người Dùng” nghĩa là các khoản phí mà Người Dùng phải trả để nhận được Các Giải Pháp sử dụng Dịch Vụ hoặc Giải Pháp cụ thể.

3. Cam Đoan, Bảo Đảm và Cam Kết
3.1. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan, bảo đảm/ cam kết rằng:
3.1.1. Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết Hợp Đồng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Bạn không thể ký kết Hợp Đồng nếu bạn dưới mười tám (18) tuổi;
3.1.2. Tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác;
3.1.3. Bạn sẽ chỉ sử dụng nền tảng, Nền Tảng và Dịch Vụ cho các dự định và mục đích hợp pháp;
3.1.4. Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Dịch Vụ;
3.1.5. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác;
3.1.6. Bạn sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoặc làm tổn hại đến Dịch Vụ, nền tảng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào;
3.1.7. Bạn sẽ không cố gắng khai thác thương mại bất kỳ phần nào của nền tảng mà không có sự cho phép của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sửa đổi bất kỳ nội dung nào của nền tảng theo bất kỳ cách nào, hoặc sao chép, tái bản, hiển thị công khai, phân phối hoặc sử dụng hoặc truyền đạt cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép của chúng tôi;
3.1.8. Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc trạng thái người dùng của bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
3.1.9. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng như họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản… hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý, theo quy định pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để cung cấp Dịch Vụ;
3.1.10.Bạn sẽ không sử dụng nền tảng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;
3.1.11.Bạn sẽ không sử dụng nền tảng và/ hoặc Phần Mềm để gây phiền toái hoặc hành xử theo các cách thức không phù hợp hoặc thiếu tôn trọng đối với Gaapnow hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
3.1.12. Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn và/ hoặc việc bạn sử dụng Dịch Vụ;
3.1.13.Bạn sẽ không sao chép hoặc phân phối Phần Mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Gaapnow;
3.1.14.Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch Vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp Đồng này. Bạn đồng ý rằng Gaapnow có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Gaapnow có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Hợp Đồng này và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua nền tảng, số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn;
3.1.15.Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng;
3.1.16.Bạn đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan (đường truyền mạng, giờ cao điểm, ảnh hưởng của thời tiết…) dẫn đến chất lượng và tính khả dụng của Dịch Vụ có thể không được đảm bảo xuyên suốt, Công Ty sẽ nỗ lực trong khả năng tốt nhất của mình trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho bạn;
3.1.17. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch Vụ của bạn phải tuân thủ Chính Sách Bảo Mật của Gaapnow, có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với pháp luật hiện hành. Bản cập nhật của Chính Sách Bảo Mật được đăng tải trên trang web http://www.Gaapnow.com và sẽ được thông báo cho bạn thông qua nền tảng và/ hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn
3.1.18. Bạn đồng ý hỗ trợ Gaapnow trong bất kỳ cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài nào mà Gaapnow có thể yêu cầu để tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành.
3.1.19. Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, Gaapnow hoặc bất kỳ bên thứ ba nào là kết quả của việc bạn vi phạm Hợp Đồng này mà không phải do lỗi của Gaapnow hoặc nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác.
3.1.20. Bạn đồng ý sẽ không sử dụng các thiết bị hoặc nền tảng đã bị chỉnh sửa với ý định nhầm lẩn tránh việc phát hiện hoặc hỗ trợ các hoạt động gian lận với Gaapnow hoặc để làm gián đoạn các tính năng vốn có của nền tảng.
3.2. Nếu bạn là nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:
3.2.1. Nếu áp dụng, Bạn có giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ,.... hợp lệ và còn thời hạn lãnh thổ nơi bạn cung cấp Dịch Vụ;
3.2.2. Nếu áp dụng, bạn sở hữu, hoặc có quyền và quyền hạn hợp pháp để cung cấp dịch vụ khi chấp nhận yêu cầu của Người Dùng.
3.2.3. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và mọi khiếu nại, phán quyết và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ bất kỳ, tổn thất hay thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân, thiệt hại về tài sản do hoặc bị cáo buộc là kết quả của dịch vụ do bạn cung cấp.
3.2.4. Bạn phải tuân thủ mọi pháp luật của nước sở tại liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ và sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với pháp luật của nước sở tại;
3.2.5. Bạn sẽ không liên hệ với Người Dùng cho các mục đích khác ngoài mục đích liên quan đến Dịch Vụ;
3.2.6. Bạn không được tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập nào khác vào nền tảng hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của Gaapnow, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tài khoản người dùng nào không thuộc sở hữu của bạn, vào nguồn hoặc khai thác nền tảng hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua nền tảng, theo bất kỳ cách nào nhằm mục đích tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin nhận dạng cá nhân, ngoài thông tin của bạn, như được cung cấp bởi nền tảng;
3.2.7. Bạn ý thức rõ rằng khi phản hồi Người Dùng, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng và sẽ do bạn tự thanh toán;
3.2.8. Nếu bạn được yêu cầu và đăng ký tài khoản thay mặt cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động của bạn sẽ là chủ sở hữu của tài khoản, và bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có quyền ràng buộc người sử dụng lao động của mình với Hợp Đồng này;
3.2.9. Bạn đồng ý rằng bạn bị cấm đưa ra các phiếu giảm giá và đề xuất bất kỳ hình thức giảm giá nào khác cho Người Dùng. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích khác, ví dụ nhưng không giới hạn ở việc khai thác dữ liệu thông tin của Gaapnow, hoặc thông tin liên quan đến nền tảng hoặc Dịch Vụ. Vi phạm điều này sẽ cấu thành một vi phạm nghiêm trọng và có thể được coi là gián điệp công nghiệp hoặc phá hoại và Gaapnow bảo lưu quyền thực hiện các hành động phù hợp hoặc được cho phép theo luật nhằm chống lại bạn và/ hoặc bất kỳ người nào, dù là tự nhiên hay nhân tạo, chỉ đạo hoặc hướng dẫn bạn, trong trường hợp bạn sử dụng Dịch Vụ ngoài mục đích sử dụng mà nó được dự kiến.
3.3. Nếu bạn là Người Dùng, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:
3.3.1. Bạn sẽ tuân thủ các Chính Sách của Gaapnow;
3.3.2. Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho bạn, sử dụng cá nhân hoặc, nếu được phép, sử dụng cho một người khác ít nhất mười hai (12) tuổi (“Trẻ Vị Thành Niên”), trong trường hợp đó bạn sẽ chịu trách nhiệm chính đối với Trẻ Vị Thành Niên;
3.3.3. Bạn sẽ không sử dụng nền tảng, Nền Tảng và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt các dịch vụ giả mạo
3.3.4. Bạn sẽ không liên hệ với nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ trừ trường hợp thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật;
3.3.5. Bạn không được cố ý hoặc vô ý gây ra hoặc cố gắng gây thiệt hại cho nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác hoặc Nền tảng;
3.3.6. Nếu áp dụng, bạn sẽ không tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ bộ sưu tập, biên dịch hoặc thư mục khác từ bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên nền tảng ngoại trừ việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn;
3.3.7. Nếu áp dụng, bạn sẽ không sao chép bất kỳ nội dung nào được hiển thị thông qua nền tảng, bao gồm mọi đánh giá và nội dung sản phẩm của bên thứ ba, để tái bản ở bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào;
3.3.8. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chỉ một (1) tài khoản được đăng ký trên một thiết bị;
3.3.9. Bạn ý thức rõ rằng khi yêu cầu Giải Pháp bằng SMS hoặc bằng cách sử dụng Dịch Vụ, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng.
3.3.10. Bạn đồng ý rằng Gaapnow có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, xem một tài khoản là không hoạt động nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản người dùng của bạn trong thời gian sáu (6) tháng kể từ ngày có giao dịch cuối cùng và hủy kích hoạt hoặc hạn chế quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn.
3.4. Nếu bạn là tổ chức cung cấp dịch vụ: Đối tác môi giới, thẩm định, công chứng, ngân hàng.
3.4.1. Bạn, hoặc đại diện hợp pháp của bạn, có năng lực và thẩm quyền để tham gia, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này;
3.4.2. Hợp Đồng này cấu thành các nghĩa vụ hợp lệ và có tính ràng buộc, và có hiệu lực đối với các Bên theo các điều khoản trong Hợp Đồng này;
3.4.3. Việc giao kết trở thành Đối Tác của Gaapnow, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng tương ứng, và/hoặc thực hiện hoặc tuân thủ các nghĩa vụ của bạn theo Hợp Đồng này không và sẽ không vi phạm (i) bất kỳ quy định pháp luật nào mà bạn và/hoặc Đối Tác bị điều chỉnh hoặc (ii) bất kỳ thoả thuận nào mà bạn và/hoặc Đối Tác là một bên hoặc có liên quan đến;
3.4.4. Bạn không phải là bên vỡ nợ đối với bất kỳ thoả thuận nào mà bạn bị ràng buộc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc bất lợi đến tình trạng tài chính hoặc khả năng thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng này cũng như không có bất kỳ hành động, tố tụng, khiếu nại, tranh chấp hoặc việc phân xử nào đang chờ giải quyết hoặc đe doạ chống lại Bên đó mà có thể có ảnh hưởng tương tự;
3.4.5. Bạn tuân thủ và luôn luôn duy trì tất cả các giấy phép và sự cho phép theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành.
3.4.6. Bạn hiểu rằng, với tư cách là Đối Tác hoạt động trên nền tảng bạn có trách nhiệm phát hành và cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng, tùy theo từng trường hợp) đối với sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp. Trong trường hợp Đối Tác không phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, hoặc hóa đơn bán hàng, Gaapnow có toàn quyền chấm dứt Hợp Đồng này với hiệu lực ngay lập tức, và yêu cầu Đối Tác bồi hoàn các chi phí mà Gaapnow đã phải chi trả cho Người Dùng Cuối liên quan đến hành vi vi phạm về phát hành hóa đơn của Đối Tác;
3.4.7. Đối tác đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tiền phạt hoặc các chế tài hành chính khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào của Đối tác trong quá trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ của mình.
3.4.8. Tất cả nội dung, phương tiện, và các tài liệu khác được sử dụng hoặc cung cấp theo Hợp Đồng này không xâm phạm hoặc vi phạm các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào;
3.4.9. Đối tác đảm bảo và cam kết không sử dụng nền tảng Gaapnow cho bất kỳ mục đích không hợp pháp nào.

4. Khả năng tương thích
Các kiểu hoặc phiên bản khác nhau của bộ định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có chương trình cơ sở hoặc cài đặt không tương thích với nền tảng. Mặc dù chúng tôi liên tục phát triển nền tảng để hỗ trợ tất cả các thiết bị và kiểu máy được sử dụng phổ biến ở các thị trường và tất cả các trình duyệt nơi nền tảng có thể được truy cập từ đó, chúng tôi không đảm bảo tính tương thích của nền tảng với các thiết bị di động cụ thể hoặc phần cứng khác.

5. Giới Hạn Quyền
5.1. Bạn không được:
5.1.1. Bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào nền tảng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào
5.1.2. Sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh từ nền tảng và/hoặc Phần Mềm;
5.1.3. “Nhân bản” nền tảng/ Phần Mềm trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị không dây hoặc internet nào khác;
5.1.4. Ngoại trừ trong phạm vi các hạn chế đó bị cấm theo luật hiện hành, tháo rời, dịch ngược, sử dụng kỹ sư đảo ngược, giải mã hoặc cố gắng chuyển hóa và mã hóa hoặc trích xuất phần mềm từ nền tảng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua nền tảng;
5.1.5. Sử dụng bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh thủ công hoặc tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, bots, virus, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây (a) gây gánh nặng quá mức hoặc cản trở hoạt động và/ hoặc hiệu suất của nền tảng; (b) để tiến hành các hoạt động khai thác hoặc loại bỏ dữ liệu hoặc (c) bằng mọi cách tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày nền tảng hoặc nội dung của nền tảng;
5.1.6. đăng tải, phân phối hoặc sao chép dưới bất kỳ hình thức nào các tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu, hoặc các thông tin độc quyền khác mà không có sự chấp thuận trước của chủ sở hữu;
5.1.7. gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu, hay các quyền sở hữu khác có trong nền tảng hoặc Nền Tảng; hoặc
5.1.8. sử dụng nền tảng để (a) gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động; (b) gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (c) gửi tài liệu có chứa virus phần mềm, Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại; (d) gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của nền tảng hoặc dữ liệu chứa trong đó; hoặc (e) cố gắng truy cập trái phép vào nền tảng hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của nó; hoặc (f) giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (g) tham gia vào bất kỳ hành vi có thể làm tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của chúng tôi.

6. Thanh toán
6.1. Đối với nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác:
6.1.1. Bất kỳ khoản phí nào bạn chi trả cho Gaapnow cho việc sử dụng Dịch Vụ là ngay lập tức và không được hoàn lại (“Phí Dịch Vụ”). Tùy thuộc vào các giới hạn được quy định bởi pháp luật hiện hành, Phí Dịch Vụ sẽ là một tỷ lệ phần trăm của Phí Người Dùng, được xác định bởi Gaapnow vào từng thời điểm. Chính sách không hoàn trả này được áp dụng mọi lúc bất kể quyết định của bạn về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào nền tảng/ Nền Tảng, quyết định của chúng tôi về việc chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào nền tảng/ Nền Tảng, sự gián đoạn của Dịch Vụ cho dù có kế hoạch, vô tình hay cố ý, hoặc vì bất kỳ lý do nào.
6.1.2. Bạn thừa nhận rằng tổng Phí Người Dùng mà Người Dùng trả cho bạn bao gồm Phí Dịch Vụ mà bạn thu thay cho Gaapnow.
6.1.3. Gaapnow có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, đưa ra các khuyến mại đối với các tính năng khác nhau và mức giá khác nhau trên Các Giải Pháp cho bất kỳ Người Dùng nào, theo đó các ưu đãi khuyến mại này sẽ được bạn tôn trọng. Gaapnow có thể thay đổi Phí Dịch Vụ bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.
Thanh toán bởi Người Dùng
6.1.4. Người Dùng có thể thanh toán cho việc cung cấp dịch vụ của bạn ngay lập tức sau khi đồng ý hoặc hoàn thành sử dụng dịch đó, tùy trường hợp có thể, bằng tiền mặt hoặc phương thức không dùng tiền mặt, chẳng hạn như bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”). Tất cả các khoản thanh toán cho các dịch vụ của bạn, bao gồm tiền thưởng (nếu có), sẽ được chuyển đến bạn sau khi đã trừ đi phí sử dụng nền tảng Gaapnow.
6.1.5. Gaapnow có quyền đình chỉ việc xử lý bất kỳ giao dịch nào khi tin rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi bạn và/ hoặc Người Dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ không quy trách nhiệm cho Gaapnow về bất kỳ sự từ chối, trì hoãn, đình chỉ, tịch thu hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào cho bạn.
6.2. Đối với Người Dùng:
6.2.1. Khi bạn đã hoàn thành việc sử dụng Dịch Vụ, bạn được yêu cầu thanh toán đầy đủ cho nền tảng bằng cách chọn một trong các phương thức thanh toán có sẵn trên nền tảng. Bất kỳ khoản thanh toán nào theo lựa chọn đó sẽ là tự động và không được hoàn lại.
6.2.2. Nếu bạn chọn thanh toán bằng Thẻ, bạn cần đăng ký một Thẻ hợp lệ theo quy định được thể hiện nền tảng
6.2.3. Bạn đồng ý rằng Gaapnow có thể xác minh và chấp nhận thông tin Thẻ của bạn khi bạn đăng ký Thẻ lần đầu với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng Dịch Vụ
6.2.4. Bạn đồng ý rằng Gaapnow có thể thực hiện một lệnh “tạm giữ” hợp lý, đây không phải là một khoản phí bị trừ vào Thẻ của bạn mà chỉ nhằm kiểm chứng phương thức thanh toán Thẻ. Phần “tạm giữ” sẽ hiện trong báo cáo tài khoản của bạn là “chờ xử lý”. Lệnh “tạm giữ” được thực hiện như là một biện pháp phòng chống bất kỳ việc sử dụng trái phép, giao dịch ngoài hạn mức, hoặc lừa đảo nào đối với Thẻ của bạn
6.2.5. Trong trường hợp việc thanh toán bằng Thẻ được xử lý ở nước ngoài, bạn sẽ chịu các chi phí phát sinh từ việc thanh toán này
6.2.6. Gaapnow có thể tạm dừng xử lý bất kỳ giao dịch nào hoặc vô hiệu hóa hoặc hạn chế việc sử dụng Thẻ trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong giao dịch dẫn đến việc từ chối hoặc bồi hoàn từ tổ chức tài chính hoặc khi Gaapnow một cách hợp lý tin rằng Thẻ đã được sử dụng cho một giao dịch có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi Gaapnow một cách hợp lý tin rằng bạn vi phạm Hợp Đồng này.
6.2.7. Bạn đồng ý bạn sẽ hợp tác trong việc sàng lọc tội phạm tài chính khi có yêu cầu và hỗ trợ Gaapnow trong việc tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.
6.2.8. Bạn có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ.

7. Chương trình Khuyến mại cho Người Dùng
7.1. Tùy vào từng thời điểm, Gaapnow có thể tiến hành các chiến dịch tiếp thị và khuyến mại để giới thiệu trên Nền Tảng các mã giảm giá, phiếu giảm giá, gói hội viên, hoặc các hình thức khuyến mại khác (gọi chung là “Mã Giảm Giá”). Từng loại Mã Giảm Giá sẽ có thời hạn hiệu lực, thời hạn áp dụng, giới hạn sử dụng và/hoặc tính hiện hữu khác nhau. Mã Giảm Giá có thể sẽ không được áp dụng cùng với các chương trình khuyến mại khác, trừ trường hợp được sự đồng thuận từ Gaapnow. Có thể có các điều khoản và điều kiện áp dụng bổ sung đối với các Mã Giảm Giá đó. Trừ khi được quy định cụ thể tại đây, Mã Giảm Giá sẽ chỉ được sử dụng trên Nền Tảng, không được chuyển nhượng, trao đổi, hoàn lại hoặc quy đổi thành tiền mặt. Gaapnow có toàn quyền thu hồi, điều chỉnh và/hoặc thay thế bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình khuyến mại, chương trình gói hội viên vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Gaapnow có quyền hủy bỏ, tạm dừng hoặc truất quyền tham gia vào các chương trình khuyến mại hoặc chương trình gói hội viên mà không cần thông báo trước nếu Gaapnow có cơ sở cho rằng bạn đang có hành vi vi phạm bất kỳ điều nào của bản Điều Khoản Sử Dụng này.

8. Xếp hạng
8.1. Người Dùng và nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác có thể được phép đánh giá lẫn nhau về Các Giải Pháp được cung cấp.
8.2. Mọi xếp hạng sẽ được tự động đăng nhập vào hệ thống Gaapnow và Gaapnow có thể phân tích tất cả các xếp hạng nhận được.

9. Quyền Sở hữu Trí tuệ
9.1. Chỉ có Gaapnow mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Phần Mềm và/hoặc nền tảng và theo nghĩa rộng hơn là Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch Vụ. Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc nền tảng, hoặc bất kỳ quyển sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Gaapnow. Tên công ty, logo Gaapnow, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc nền tảng và logo của các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba và tên sản phẩm gắn liền với Phần Mềm và/hoặc nền tảng là các nhãn hiệu của Gaapnow hoặc các bên thứ ba, và không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ Phần Mềm và nền tảng ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Phần Mềm và nền tảng.

10. Thuế
10.1. Bạn đồng ý rằng Hợp Đồng này phải chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và/ hoặc chi phí theo pháp luật hiện hành được áp dụng theo thời gian. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và thực hiện tất cả các bước cần thiết để tạo điều kiện, hỗ trợ và/ hoặc bảo vệ Gaapnow trong việc được hưởng hoặc xác nhận thuế đầu vào, hoàn các loại thuế đã thanh toán hoặc có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch Vụ.
10.2. Nếu bạn là nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác, bạn có trách nhiệm đóng thuế và các khoản đóng góp theo luật định đối với các khoản tiền phải trả cho bạn theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng này.

11. Bảo mật
11.1. Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Gaapnow, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Gaapnow và các công ty liên kết của Gaapnow được tiết lộ cho bạn bởi Gaapnow hoặc thay mặt Gaapnow (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Hợp Đồng này) hoặc đã được bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Gaapnow hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Hợp Đồng này. Bạn đảm bảo thêm rằng bạn chỉ sử dụng thông tin bí mật đó để sử dụng Dịch Vụ và không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Gaapnow.
11.2. Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp bạn có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan:
11.2.1. đã thuộc sở hữu của bạn vào thời điểm tiếp nhận thông tin;
11.2.2. là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của bạn;
11.2.3. đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; hoặc
11.2.4. phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

12. Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu
12.1. Gaapnow thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật. Chính Sách Bảo Mật áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ của Gaapnow và các điều khoản của nó tạo thành một phần của Hợp Đồng bằng cách tham chiếu đến nó.
12.2. Nếu áp dụng, bạn đồng ý và chấp thuận cho Gaapnow, các công ty con và bất kỳ công ty liên kết nào của Gaapnow thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân như được mô tả thêm trong Chính Sách Bảo Mật
12.3. Bạn thừa nhận rằng Gaapnow có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác cho bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch Vụ của Gaapnow. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho mục đích mà Gaapnow đã tiết lộ cho bạn và không cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác.

13. Tương tác với bên thứ ba
13.1. Bạn xác nhận rằng nền tảng đã sử dụng dữ liệu từ Nguồn Dữ Liệu được liệt kê trong Phần B – Các điều khoản bổ sung.
13.2 Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bạn có thể trao đổi thư từ hoặc giao dịch với các bên thứ ba hiển thị dịch của họ thông qua nền tảng. Gaapnow và bất kỳ công ty liên kết nào của Gaapnow không xác nhận bất kỳ nền tảng hoặc trang web nào trên Internet được liên kết thông qua Nền Tảng, và trong mọi trường hợp, Gaapnow và các công ty liên kết của Gaapnow sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các  nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác đó. Một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận các hàng hóa hoặc dịch vụ, Gaapnow không phải là một bên tham gia và từ chối mọi trách nhiệm và/ hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ các thỏa thuận giữa bạn và các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác. Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt như vậy có thể áp dụng đối với việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó. Gaapnow không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc ủy quyền cho chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba hoặc đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin đó của bên thứ ba.
13.3. Gaapnow có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch Vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho Dịch Vụ và/ hoặc để tăng doanh thu. Bằng cách cài đặt và sử dụng nền tảng, bạn đồng ý nhận các quảng cáo và tiếp thị như vậy. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo và tiếp thị nói trên, bạn có thể vào mục cài đặt trên nền tảng và tắt chế độ nhận quảng cáo hoặc vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để được hướng dẫn hủy đăng ký hoặc cập nhật cài đặt quyền riêng tư của bạn. Bạn đồng ý và cho phép Gaapnow biên dịch và tiết lộ thông tin liên quan đến bạn và việc bạn sử dụng Dịch Vụ trên cơ sở ẩn danh như một phần của hồ sơ khách hàng hoặc báo cáo hoặc phân tích tương tự. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trong mọi hành động và tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn tương tác thông qua Dịch Vụ và/ hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị do bên thứ ba cung cấp thông qua Dịch Vụ
13.4. Chúng tôi có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác trên Internet được sở hữu hoặc vận hành bởi các bên thứ ba (“Liên Kết Của Bên Thứ Ba“). Liên Kết Của Bên Thứ Ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, chậm trễ, phỉ báng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, thô tục, không chính xác hoặc bất kỳ tài liệu phản cảm nào có trong nội dung hoặc là hậu quả của việc truy cập, bất kỳ trang web liên kết nào. Siêu liên kết đến bất kỳ trang web hoặc nội dung nào khác không phải là sự chứng thực hoặc xác minh các trang web hoặc nội dung đó và bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro trong việc truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nội dung được liên kết đó

14. Miễn trừ trách nhiệm
Gaapnow không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, một cách rõ ràng hay ngụ ý, về Các Giải Pháp được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác hoặc bất kỳ Giải Pháp nào được mua thông qua việc sử dụng Dịch Vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch Vụ và Các Giải Pháp do nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác cung cấp và sẽ không có quyền truy đòi Gaapnow

15. Chậm trễ do Internet
Dịch vụ, nền tảng, và/hoặc phần mềm có thể có những hạn chế, chậm trễ, và các vấn đề khác xuất phát từ việc sử dụng internet và thông tin liên lạc theo phương thức điện tử bao gồm việc thiết bị bạn sử dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài vòng phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động. Gaapnow không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự trì hoãn, giao hàng thất bại, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự kiện nêu trên gây ra.


16. Giới hạn trách nhiệm
16.1. Trừ khi có quy định khác, và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kỳ khiếu nại nào của bạn chống lại Gaapnow sẽ bị giới hạn ở tổng số tiền mà bạn đã thực tế chi trả và/hoặc kể từ khi bạn sử dụng dịch vụ trong suốt sự kiện làm phát sinh khiếu nại đó. Gaapnow không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh bởi hoặc gây ra cho bạn hoặc bất kỳ người nào được bạn đặt dịch vụ giúp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
16.1.1.Tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến dịch vụ, nền tảng, và/hoặc phần mềm;
16.1.2.Việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ, nền tảng, và/hoặc phần mềm;
16.1.3.Bất kỳ sự tín nhiệm nào của bạn đối với sự hoàn chỉnh, chính xác và tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào; hoặc
16.1.4.Là kết quả của bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ có quảng cáo xuất hiện trên trang web hoặc được chỉ dẫn đến bởi dịch vụ, nền tảng và/hoặc phần mềm ngay cả khi Gaapnow  đã tư vấn trước đó về khả năng xảy ra các thiệt hại.
16.1.5. Gaapnow sẽ yêu cầu các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định khi tham gia cung cấp dịch vụ trên nền tảng. Để tránh nhầm lẫn, Gaapnow không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động và địa điểm  của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác nào bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thẩm định, môi giới, công chứng, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ, tuy nhiên Gaapnow có trách nhiệm loại bỏ khỏi nền tảng những thông tin sai sự thật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này. bạn hiểu và đồng ý từ bỏ, giải phóng Gaapnow khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác khi Gaapnow đã thực hiện đầy đủ các nội dung nêu tại khoản này.
16.1.6. Gaapnow sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác bao gồm các đối tác môi giới thẩm định, công chứng, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ. Gaapnow không thể và sẽ không đóng bất kỳ vai trò nào trong việc quản lý các thanh toán giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ môi giới, thẩm định, công chứng, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với các quyết định của mình liên quan đến dịch vụ và sản phẩm được đề xuất thông qua dịch vụ, phần mềm và/hoặc nền tảng. Ngoại trừ các khiếu nại liên quan đến tính khả dụng của nền tảng Gaapnow, bạn hiểu và đồng ý rằng Gaapnow chỉ là đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ các bên liên quan giải quyết khiếu nại. Bạn theo đây đồng ý thêm rằng bạn từ bỏ và giải phóng Gaapnow khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng  hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, phần mềm và/hoặc nền tảng, hoặc bằng cách khác liên quan đến nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ được giới thiệu đến bạn bởi dịch vụ, phần mềm và/hoặc nền tảng.

17. Nghĩa vụ của Gaapnow
17.1. Cung cấp Dịch Vụ theo đúng nội dung Quy chế hoạt động đã đăng ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
17.2. Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử;
17.3. Cung cấp hoá đơn phí dịch qua địa chỉ email của Người Dùng sau mỗi lần giao dịch hoàn thành
17.4. Đảm bảo sử dụng nền tảng Mục Đích các Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng quy định tại Hợp Đồng này, việc tiết lộ và/hoặc chuyển giao Thông Tin Cá Nhân chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Người Dùng;
17.5. Lưu trữ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ;
17.6. Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến việc cung cấp và sử dụng nền tảng và/hoặc Phần Mềm trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều Khoản Sử Dụng đã công bố.
17.7. Phối hợp với nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác giải quyết các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến dịch vụ được cung cấp thông qua nền tảng trong phạm vi trách nhiệm của nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác theo quy định của pháp luật;
17.8. Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng 24/7, đa dạng hoá các kênh tương tác bao gồm liên hệ trực tiếp tổng đài qua tính năng “Gọi đến Gaapnow” ngay trên nền tảng, gửi yêu cầu hỗ trợ qua Mục Trợ Giúp, trang mạng xã hội Facebook chính thức của Gaapnow, qua nền tảng và/hoặc các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của người dùng một cách nhanh chóng và kịp thời
17.9. Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ dữ liệu cá nhân;
17.10. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng, Gaapnow có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Dùng được biết;
17.11. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; và
17.12. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

18. Thông báo
18.1. Gaapnow có thể gửi thông báo thông qua nền tảng, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của bạn trong dữ liệu của Gaapnow, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của bạn trong dữ liệu của Gaapnow. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử). Bạn có thể gửi thông báo cho Gaapnow (thông báo đó sẽ được coi là đã gửi cho Gaapnow khi Gaapnow nhận được) bằng thư gửi qua bưu điện hoặc thư điện tử đã đăng ký đến Gaapnow sử dụng các thông tin liên hệ như được cung cấp trong nền tảng.

19. Chuyển nhượng
19.1. Điều Khoản Sử Dụng này như được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không thể được bạn chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Gaapnow. Bạn đồng ý rằng Gaapnow có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào với điều kiện Gaapnow phải (i) gửi thông báo về việc chuyển nhượng đến bạn thông qua nền tảng hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn và (ii) bên thứ ba cam kết kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Gaapnow theo Hợp Đồng này. Trường hợp bạn không đồng ý việc chuyển nhượng và đề nghị thanh lý Hợp Đồng, Gaapnow sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, quyền/ nghĩa vụ phát sinh trước thời điểm chấm dứt Hợp Đồng với bạn.

20. Giải quyết tranh chấp
20.1. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không liên quan đến việc lựa chọn hay mâu thuẫn quy định pháp luật của bất kỳ quyền tài phán nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hay lý do khởi kiện xuất phát từ hay liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng hoặc Dịch Vụ sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Các Nguyên Tắc Tố Tụng Trọng Tài”) bởi một trọng tài do bạn và Gaapnow cùng thống nhất chỉ định (“Trọng Tài Viên”). Nếu bạn và Gaapnow không thể thống nhất về một trọng tài, Trọng Tài Viên sẽ được chỉ định bởi Chủ tịch của VIAC theo đúng Các Nguyên Tắc Tố Tụng Trọng Tài. Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng Tài sẽ được chia đều cho  bạn và Gaapnow, trừ khi Trọng Tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng Tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo pháp luật áp dụng.
20.2. Không phụ thuộc vào các quy định trái với điều này, bất kỳ khiếu nại nào giữa nhà cung cấp bên thứ ba hoặc đối tác và Người Dùng phải được giải quyết trực tiếp với nhau.

21. Mối quan hệ
21.1. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc hình thức doanh nghiệp chung nào khác với Gaapnow.

22. Tính riêng biệt
22.1. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì tính hợp pháp, hiệu lực và thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm.

23. Không từ bỏ
23.1. Việc Gaapnow không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

24. Thoả thuận toàn bộ
24.1. Hợp Đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Gaapnow và thay thế mọi cuộc đàm phán hoặc thảo luận trước đó hoặc đương thời.

25. Đình chỉ và chấm dứt
25.1. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây, vào bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho bạn thông qua nền tảng hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn: (i) để sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động hoặc truy cập vào nền tảng hoặc bất kỳ phần nào của nền tảng (bao gồm quyền truy cập vào Tài Khoản của bạn và/ hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), vì bất kỳ lý do gì; (ii) để sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ chính sách hoặc điều khoản hiện hành nào; và (iii) làm gián đoạn hoạt động của nền tảng hoặc bất kỳ phần nào của nền tảng (bao gồm quyền truy cập vào Tài khoản của bạn và/ hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), khi cần thiết để thực hiện việc bảo trì thường xuyên hoặc không thường xuyên, sửa lỗi hoặc những thay đổi khác.

26. Không có quyền của bên thứ ba
Hợp Đồng này không trao quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào không là một bên trong Hợp Đồng này.

Có thể bạn quan tâm

Tin đăng tương tự
Cho Thuê Mặt Bằng BEER GARDEN – Nhà Hàng  Lầu 2 Mặt Tiền Trần Não Quận 2
Nhượng lại mặt bằng đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hotel đà lạt, Phù Đổng Thiên Vương P8 cách TT 2km giá chỉ từ 450k
Cho thuê phòng khách sạn 3 sao đầy đủ tiện nghi và tiện ích phường 8 Tp đà lạt
Cho thuê villa đà lạt tại phường 8 cách trung tâm 2km phòng đẹp nhiều tiện ích
CẦN CHO THUÊ NHÀ NGHỈ 3 TẦNG DIỆN TÍCH 600M2 TẠI BÌNH SƠN- QUẢNG NGÃI
Khách sạn Cho thuê Bình Thạnh TPHCM 4 tầng 12x18=120tr/t
Khách sạn Cho thuê Bình Thạnh TPHCM 4 tầng 12x18=120tr/t